SOAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SD KELAS 3 PAKE 3


1.    Kita Sholat menghadap ....a. Baitul Maqdis    b. Mekah    c. Madinah    d. Arab 2.    Gerakan setelah ruku' adalah ......a. i'tidal    b. sujud    c. tawarruk    d. tasyahud 3.    Gerakan setelah i'tidal adalah ......a. ruku'    b. do'a    c. i'tidal    d. sujud4.    Sholat dzuhur membaca tasyahud akhir pada rakaat .....a. kedua    b. ketiga    c. keempat    d. kesatu5.    Sholat maghrib

Tidak ada komentar:

Posting Komentar