MATA PELAJARAN MATEMATIKA KELAS 3

1.    Bentuk panjang dari 674 adalah:a.    700 + 60 +4    b.    600 + 70 +4    c.    400 + 70 + 40    d.    400 + 60 + 72.    Nilai tempat angka 5 pada bilangan 875 adalah:a.    satuan    b. puluhan    c.    ratusan    d. ribuan3.    Nilai dari 264 : 4 adalah:a.22    b.    26    c.    66    d.    semua 164.    Tanda yang tetap untuk bilangan 754..........574 adalah....    a.    >    b.    <    c.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar